სამშენებლო-საინჟინრო ინსპექტირების სერვისები

სამშენებლო პროექტის, შესრულებული სამუშაოების და ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობის შეფასება/ინსპექტირება.
მეტის ნახვა

აგრო ექსპერტიზა


მრავალწლოვანი და ერთწლოვანი მცენარეების მდგომარეობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა.
მეტის ნახვა

უძრავ-მოძრავი ქონების ექსპერტიზა

უძრავ-მოძრავი ქონების ინსპექტირება/იდენტიფიცირება და შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით ღირებულების დადგენა.
მეტის ნახვა

შრომის უსაფრთხობის ინსპექტირება

შრომითი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სერვისების ინპექტირება/ექსპერტიზა.
მეტის ნახვა