ჩვენს შესახებ

თბილისის ექსპერტიზის ბიურო დაარსდა 2019 წელს, კომპანიის მთავარ
ღირებულებებს წარმოადგენს: პერსონალის კომპეტენცია, დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, კონფიდენციალურობა.

ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტი და ორგანიზაციის 
სამუშაო პროცედურები უზრუნველყოფს ჩვენი მთავარი პრინციპების განხორციელებას.