• საკვლევი ობიექტის წარმოდგენა
• ნარგავების ადგილზე დათვალიერება/ფოტოფიქსაცია
• მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აღდგენითი საკომპენსაციო
ღირებულების განსაზღვრა
• შესაფასებელი ობიექტის (ნერგი და სხვა) საბაზრო ღირებულების დადგენა
ანალოგიური/მსგავსი ობიექტების ყიდვა/გაყიდვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით