• წარმოდგენილი პროექტის ანალიზი
• ობიექტის ადგილზე დათვალიერება/ფოტოფიქსაცია
• დენდროლოგიური ნაწილის შესაბამისობის დადგენა წარმოდგენილ
პროექტთან მიმართებაში