• წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობა
  • პროექტის  ნაწილის ანალიზის საფუძველზე, მოცემული პროექტის შედარება მოქმედ საკანონმდმებლო აქტებთან
  •  ობიექტის იდენტიფიცირება, კერძოდ: 
  • წარმოადგენს თუ არა ობიექტი   II-IV კლასის გაზსადენს
  • გაზსადენის გამატარუნარიანობა
  • ქალაქგეგმარების პროექტიდან გამომდინარე მოქმედი გაზსადენი ხელს უშლის თუ არა სხვადასხვა სახის  მშენებლობის განხორციელებას 
  • გაზსადენის კატეგორია და კლასი