პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის/დასკვნის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება 

  • წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გაცნობა
  • დამკვეთის მიერ გადმოცემული ტექნიკური დავალების მიხედვით პროექტის მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებთან შესაბამისობის ანალიზი