• საკვლევი ობიექტის წარმოდგენა
• მცენარის ადგილზე დათვალიერება/ფოტოფიქსაცია
• მცენარის ასაკის განსაზღვრა (როგორც პირადი გამოცდილებით და
კომპეტენციით ასევე შესაბამისი ლიტერატურის მეშვეობით)