• ნიადაგის აგროქიმიური ლაბორატორიული კვლევის შედეგების ანალიზი
• მცენარის სხავდასხვა ნაწილების ლაბორატორიული შედეგების ანალიზი

• მცენარის სხვადასხვა ნაწილებში და ნიადაგში პესტიციდების რაოდენობის
დადგენა