პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება

  • წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობა
  •  პროექტთან შესაბამისობის დადგენისას წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის დეტალური განხილვა და ანალიზი, რის საფუძველზეც უნდა დადგინდეს პროექტის მოქმედ ნორმატივებთან შესაბამისობა
  •  თუ პროექტის შემადგელობა და მისი ძირეული გეგმარებით-არქიტექტურული გადაწყვეტები სწორია პროექტი შეფასდება შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების მიხედვით 11 პუნქტის შესაბამისად:

1) დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასება

2) კონსტრუქციის ტიპების შეფასება

3) სიმაღლისა და ფართობის შეფასებას

4) გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და შენობიდან გამოსასვლელების შეფასება

5) გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების შეფასება

6) მისაწვდომობის შეფასება

7) გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასება

8) სახურავის ანაწყობების შეფასება

9) ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასება

10) ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასება

11) წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასება