პროექტის საინჟინრო ქსელების: ელ. მომარაგება 1000 -მდე და 1000 -ს ზევით, და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება:

  • წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გაცნობა;
  • დამკვეთის მიერ გადმოცემული ტექნიკური დავალების მიხედვით პროექტის მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებთან შესაბამისობის ანალიზი;