დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობა, მათ შორის:

  • ტექსტური ნაწილი (განმარტებითი ბარათი)
  • ტექნიკური დავალება, მოთხოვნები შემადგენლობის მიმართ
  • პროექტის ტექსტური და გრაფიკული დოკუმენტები
  • სტრუქტურული სქემები
  • კვლევის კონცეფციის ჩამოყალიბება
  • გამოსაყენებელი ხელსაწყოების სახეობების დადგენა