საირიგაციო სისტემების შეფასება/ექსპერტიზა

• საკვლევი ობიექტის წარმოდ გენა
• საკვლევი ობიექტის ადგილზე დათვალიერება
• ტექნოლოგიური ნაწილის შეფასება
• საკვლევი ობიექტის გამართულობის შეფასება