• საკვლევი ობიექტის წარმოდგენა
• მცენარის ადგილზე დათვალიერება/ფოტოფიქსაცია
• მცენარის სახეობის და ჯიშის განსაზღვრა