• წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობა
  • პროექტთან შესაბამისობის დადგენისას წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის დეტალური განხილვა და მათი დეტალური ანალიზის განხორციელება, რის საფუძველზეც  დადგინდება პროექტის მოქმედ ნორმატივებთან შესაბამისობა