• შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა
 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრა
 • შრომის უსაფრთხოების გეგმის მომზადება
 • რისკების შეფასების დოკუმენტაციის მომზადება
 • შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
 • სამუშაო სივრცეში არსებული ტექნიკის, დანადგარების, ხელსაწყოების ტექნიკური გამართულობის დოკუმენტაციის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა 
 • სწავლება ინსტრუქტაჟები: 
 • საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების გეგმის მომზადება
 • ობიექტზე არსებული საფრთხეებიდან გამომდინარე ფიზიკური ფაქტორების: ხმაური, განათება, ვიბრაცია, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, ტემპერატურა,  ტენიანობა დადგენა/ინსპექტირება
 • სამუშაო სივრცის სრული ინსპექტირება  
 • დოკუმენტაციის შემუშავება და დანერგვის ხელშეწყობა
 • სწავლება- ინსტრუქტაჟების ჩატარება
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბება
 • ყოველკვირეული ინსპექტირება