ინსპექტირების პროცესში ხორციელდება პროექტის შემადგენელი ნაწილების გამოკვლევა, კერძოდ:

 • ტექსტური ნაწილი (განმარტებითი ბარათი)
 • ტექნიკური დავალება, მოთხოვნები შემადგენლობის მიმართ
 • პროექტის ტექსტური და გრაფიკული დოკუმენტები
 • სტრუქტურული სქემები
 • ფუნქციონალური სქემები
 • პრინციპული სქემები
 • სამონტაჟო სქემები
 • გრაფიკული აღნიშვნები სქემებზე
 • ელექტრული ქსელების ნეიტრალის შერჩევა
 • ელექტრული ქსელების დამიწების სისტემების შერჩევა
 • ქალაქის ელექტრული ქსელების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენილობა
 • საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების საანგარიშო ელექტრული დატვირთვები
 • საზოგადოებრივი შენობების დატვირთვები