• წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობა
  • პროექტის  ნაწილის ანალიზის საფუძველზე, მოცემული პროექტის შედარება მოქმედ საკანონმდმებლო აქტებთან
  • პროექტით გათვალისწინებულია, თუ არა შესაბამისი სიმძლავრის აგრეგატები