• საკვლევი ობიექტის წარმოდგენა
• ნარგავების ადგილზე დათვალიერება/ფოტოფიქსაცია
• ექსპერტის კომპეტენციაზე დაყრდნობით მცენარეების მდგომარეობის
შეფასება