• საკვლევი ობიექტის წარმოდგენა
• მცენარეების ადგილზე დათვალიერება/ფოტოფიქსაცია
• დარგობრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით ზიანის/ზარალის განსაზღვრა
• დადგენილი ზარალის/ზიანის საბაზრო ღირებულებაში ასახვა