• პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა- ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების) მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება
  • წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის გაცნობა
  • დოკუმენტაციაში რამდენად არის აღწერილი მზიდი კონსტრუქციების, ექსტერიერის და ინტერიერის ელემენტების ტიპების აღწერა, რამდენად არის მოცემული შენობის სიმტკიცეზე, მდგრადობაზე და დეფორმაციაზე გაანგარიშების მონაცემები
  • წარმოდგენილია თუ არა კონსტრუქციული სქემის ტექსტური და გრაფიკული ნაწილი, სადაც განსაზღვრული იქნება საპროექტო შენონა-ნაგებობის ძირითადი გაბარიტული ზომები, საძირკვლის, გადახურვის და ვერტიკალური ელემენტების ტიპები, შენობა ნაგებობის (მიშენების) სიმტკიცეზე, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს არსებული შენობა ნაგებობის კონსტრუქციულ სქემაში მითითებული რეგლამენტის მოთხოვნებს